Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

DORADZTWO FINANSOWO – KREDYTOWE

Oferta » DORADZTWO FINANSOWO – KREDYTOWE » WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE

Wymagane dokumenty przez instytucje finansowe

Firma chcąca zaciągnąć zobowiązanie finansowe w formie kredytu, leasingu, faktoringu lub emisji obligacji musi spełnić szereg formalności przed przystąpieniem do tego procesu. Pomagamy w sporządzeniu całościowej wymaganej dokumentacji. Przygotowanie wniosków do instytucji finansowych, wymaga szerokiej wiedzy o przedsiębiorstwie, które analizując dostępną dokumentację oraz będąc w bieżącym kontakcie z osobami zarządzającymi daną firmą oraz będącymi odpowiedzialnymi za dane obszary. Do dokumentów wymaganych w instytucjach finansowych należą:

Dokumenty rejestrowe:

 • umowa spółki lub status
 • KRS
 • REGON
 • NIP
 • licencje i zezwolenia, jeśli są wymagane do prowadzenia działalności

Dokumenty finansowe i opisujące działalność:

 • informację ogólne na temat działalności firmy (opis):
  • przedmiot działalności, przedmiot inwestycji
  • strategia i kierunki rozwoju
  • największe ryzyka firmy oraz formy mitygacji ryzyka
  • opis rynku oraz jego perspektyw na najbliższe 2-3 lata
  • udział w rynku i główni konkurenci
  • doświadczenie zarządu i właściciela w branży
  • ryzyko kursowe i formy jego zabezpieczenia
  • standardowe warunki handlowe z dostawcami i odbiorcami terminy płatności, zarządzanie ryzykiem limitów kupieckich (jak firma sobie z tym firma radzi)
  • informacje odnośnie uzyskanych dotacji unijnych, gwarancji BGK,
  • informacje czy firma korzysta ze zdobywania zamówień poprzez zamówienie publiczne
 • informacje na temat transakcji:
  • przedmiot transakcji/inwestycji
  • jaki efekt firma chce osiągnąć po realizacji transakcji
  • wysokość potrzebnego finansowania
  • wysokość wkładu własnego
  • długość oczekiwanego finansowania
  • inne oczekiwania

Dokumenty finansowe:

 • sprawozdania finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) za ostatnie 2 lata obrotowe najlepiej też w ujęciu kwartalnym (może być F01) wraz z wprowadzeniem do sprawozdania i informacją dodatkową
 • raport i opinia biegłego rewidenta, (jeśli są sporządzane)
 • sprawozdania finansowe bieżące na koniec ostatniego kwartału
 • prognozy finansowe na najbliższe lata wraz założeniami (jeśli są sporządzane)
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)
 • opinie bankowe banków aktualnie współpracujących (nie starsze niż 1 miesiąc)
 • aktualne zestawienie zobowiązań finansowych (kredytów, gwarancji, leasingów oraz faktoringu) obejmujące nazwę instytucji, rodzaj finansowania, termin udzielenia, termin zapadalności, aktualne saldo zadłużenia, wysokość raty kapitałowej, warunki cenowe i najważniejsze klauzule umowne
 • kopię umów kredytowych, leasingu i faktoringu wraz z wszystkimi aneksami
 • aktualne zestawienie zobowiązań wobec udziałowców lub podmiotów powiązanych (obejmujące aktualne saldo, wysokość raty, warunki cenowe i termin spłaty)
 • aktualne zestawienie zapasów (nazwa asortymentu, ilość, wartość w PLN oraz na końcu suma w PLN, wskazany adres przetrzymywania zapasów)
 • aktualne zestawienie majątku firmy z wartością księgową wraz z tabelami amortyzacji poszczególnych składników majątku
 • wysokość oraz przedmiot planowanego capexu, opexu w ostatnim i bieżącym roku
 • Struktura sprzedaży oraz marżowość w podziale na główne segmenty oraz w podziale na kraje wraz z wyjaśnieniem wzrostu lub spadku sprzedaży
 • strukturę usług obcych wraz z wyjaśnieniem wzrostu lub spadku usług obcych
 • zestawienie odnośnie wygranych i zrealizowanych przetargów publicznych za ostanie 2 lata obrotowe wraz z SIWZ aktualnie realizowanych (jeśli dotyczy)
 • wyjaśnienie innych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych (jeśli występują)
 • wyjaśnienie rezerw na zobowiązania ( jeśli występują)
 • padać wysokość odpisów na należnościach i zapasach za ostatnie 2 lata obrotowe
 • aktualną strukturę należności i zobowiązań handlowych (tzw. wiekowanie 1-30,31-60, 61-90, 91-180, pow. 181 dni) najlepiej w podziale na firmy powyżej 5% przychodów/kosztów
 • aktualne zestawienie dostawców i odbiorców powyżej 5% przychodów/kosztów (jeśli niewymienieni powyżej)
 • czy wystąpiły jednorazowe koszty, które nie powinny wystąpić w kolejnych okresach/latach?
 • Wysokość prowadzonych postępowań sądowych (jeśli występują)
 • zestawienie kontrahentów do faktoringu obejmujące: nazwę i NIP kontrahenta, datę rozpoczęcia współpracy, obrót w ostatnim roku obrotowym, aktualne saldo należności na dany dzień, saldo przeterminowania należności pow. 30 dni, poziom korekt rocznych w %, Wartość zwrotów występujących, standardowy termin płatności na fakturze, średnia ilość dni opóźnienia należności, czy współpraca jest w oparciu o umowy handlowe, czy występuje zakaz cesji w umowach, obecny limit faktoringowy, rodzaj aktualnej cesji (cicha/potwierdzona), wnioskowany limit na klienta, limit ubezpieczeniowy
 • kopię kontaktów (do finansowania) z kontrahentami, plus jedną lub dwie przykładowe faktury

Dokumenty dotyczące potencjalnych zabezpieczeń:

 • aktualna wycena nieruchomości (obejmująca zdjęcia, wyciąg z KW, wyrys i wypis z rejestru gruntów, dodatkowo wartość księgową)
 • polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wraz z kopią wniosku oraz potwierdzenie opłacenia składki (kopię przelewu)
 • aktualna wycena maszyn lub przynajmniej zestawienie maszyn obejmujące: lokalizacje, nazwa i numer maszyny, wartość i datę zakupu, bieżącą wartością księgowa i rynkowa (jeśli dostępne)
 • polisę ubezpieczeniową maszyn wraz z kopią wniosku oraz potwierdzenie opłacenia składki (kopię przelewu)
 • aktualne zestawienie zapasów (obejmujące pełny adres magazynu, nazwę produktu, ilość, wartość w PLN i na dole podsumowanie) wraz z informacją o planowanym minimalnym poziomie na koniec kolejnych kwartałów
 • polisę ubezpieczeniową zapasów wraz z kopią wniosku oraz potwierdzenie opłacenia składki (kopię przelewu)
 • polisę ubezpieczeniową należności, wraz z wnioskiem oraz potwierdzenie opłacenia składki (kopię przelewu) oraz z aktualnym potwierdzeniem limitów na kontrahentów objętych polisą

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840