Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA

Informacje dotyczące agenta

zgodnie z art. 22 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)

 

Dane agenta

 

Nazwa: FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres siedziby agenta: 02-496 Warszawa, ul. Henryka Brodatego 14A/22

Rodzaj pośrednika: AGENT

Numer wpisu do rejestru agentów 11227909/A

publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

 

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów

 

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:

 1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
 2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

 

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

 

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:

 

 • ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A
 • WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA SA
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

 

Wynagrodzenie dystrybutora

 

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą

określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie

spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział,

może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego

organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

 

Procedura reklamacyjna

 

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu

ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą

reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do

danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

1) Reklamacja związana ze świadczonymi usługami może zostać złożona w siedzibie Agenta lub jego

jednostkach dokonujących obsługi klientów. Reklamacja może mieć formę:

a) pisemną – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską,

b) ustnie – do protokołu,

c) w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@asist.pl

2) Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest osoba upoważniona przez Agenta.

3) Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w

terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do

klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi może

zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem

rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności,

które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4) Odpowiedź na reklamacje będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika

informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek

klienta.

5) Agent ubezpieczeniowy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

6) Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), a Agent

zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym, jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów,

które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego.

Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), a Agent

zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku

Finansowym, jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów,

które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego.

 

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

 

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do

10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840